10- چشمک بزن ستاره کوچولو Variation C برای دست چپ

این درس برای دست چپ پیانو است و Variation C این آهنگ میباشد.