5- نت ها و انگشتان بر روی پیانو

در جزوه نت خوانی یاد گرفتید که هفت نت اصلی داریم به ترتیب دو ر می فا سل لا سی که اینها اسامی فرانسوی نت ها هستند و بیشتر کشور ها از اسامی دیگری استفاده میکنند. من دوست دارم که شما با هر دو آشنا بشین و در درس هایم از هر دو استفاده خواهم کرد.

معادل ها اینجوری هستند:

دو = C
ر = D
می = E
فا = F
سل = G
لا = A
سی = B

به یک موضوعی توجه کردید؟ در معادل ها حروف به ترتیب الفبای انگلیسی هست یعنی ABCDEFG ولی شروعش از A هست.

میدونید که نت ها به 7 نت ختم نمیشوند . ادامه دارند. فقط تکرار میشوند. مثال:

دو ر می فا سل لا سی دو ر می فا سل ....

فرق مابینشون صداشون هست. مثلا دو اولی با دو دومی فرقشون در نازکتر شدن و یا کلفت تر شدن صداشون هست و در حقیقت 2 نت مشابه هستند با صداهایی متفاوت.

در روش فرانسوی از دو شروع میکنند شمردن نت ها. در حالیکه در روش انگلیسی از لا که همان A باشد نت ها را شروع میکنند.

دو = C
ر = D
می = E
فا = F
سل = G
لا = A
سی = B
دو = C
ر = D
می = E
فا = F
سل = G
لا = A
سی = B
دو = C
ر = D
می = E
فا = F
و ...

ما بین کلیدهای پیانو توجه کنید که یک سری سفید و یک سری سیاه هستند. سیاه ها به دو گروه اند. 2 تایی و 3 تایی که یک استثنا دارند آخرین دست چپ که تکی است. (اگر از پیانویی استفاده میکنید که 88 کلید دارد. لازم به ذکر هست که تمام درس های من بر روی حساب پیانو با 88 کلید خواهد بود که تقریبا تمامی پیانوهای مدرن 88 کلیدی هستند)

حال از چپ سیاه های 2 تایی را بشمرید. میبینید که 7 تا دوتایی داریم. وسطی آنها را پیدا کنید! ساده هست. بشمارید چهارمین دوتایی وسطی است. کلید سفید سمت چپ این دوتایی نت دو است.

انگشت شست دست راست را بر روی نت دو قرار دهید. و انگشت های دیگر دست راست را یکی به یکی به ترتیب بر روی کلیدهای سفید مجاور بچینید.

توجه: دو حالت میتوانیم دست چپ را قرار دهیم.

حالت 1 - انگشت شست دست چپ را بر روی همان نت دو در کنار انگشت شست دست راست قرار دهیم. و انگشتان دیگر دست چپ را بچینیم بر روی کلید های سفید.

حالت 2 - از چپ پیانو سومین گروه کلیدهای سیاه دوتایی را پیدا کنید. نت سفید، دست چپ اونها باز نت دو هست! فرقش با اون نت دو دیگر این هست که چون سمت چپ قرار گرفته در پیانو صدایش بمتر هست. خوب حالا انگشت کوچک دست چپ را بر آن نت دو قرار دهید و بقیه انگشتان را به ترتیب کنار هم بر روی کلید های سفید بچینید.

برای یادگیری بهتر به فیلم توجه کنید.